تعریف و ویژگیهای شخص حقیقی از لحاظ حقوقی

در اصطلاح حقوقی, شخص حقیقی به هر یک از افراد نوع بشر گفته می‌شود. این واژه در مقابل واژه ی شخص حقوقی که ممکن است شخص حقوقی حقوق عمومی مانند دولت یا شخص حقوقی حقوق خصوصی مانند یک شرکت تجاری یا یک نهاد غیر تجارتی باشد, قرار میگیرد.

ویژگی های شخص حقیقی

شخص حقیقی که شخص طبیعی هم گفته میشود, ویژه ی هر یک از آدمیان است که میتواند طرف حق قرار بگیرد چه آن که از مباشرت در استیفای آن به جهت حَجر ممنوع باشد یا نباشد. در واقع, شخصیت حقوقی نیز بنا به مصالح شخصیت حقیقی بنیانگذاری شد.

انحصار اوضاع حقوقی تولد و مرگ به شخص حقیقی

درست است که شخص حقوقی نیز در یک روزی به وجود می آید و در روزی هم به پایان میرسد, ولی اطلاق اصطلاح تولد یا مرگ به این قبیل اشخاص, به دور از معنا است. برای اشخاص حقوقی, به جای تولد, روز تإسیس و به جای مرگ, انحلال به کار میرود. زیرا تولد به معنای به وجود آمدن از راه زاییده شدن است هرچند مجازاً به هر پیدایشی اطلاق شود.

انحصار حقوق طبیعی به اشخاص حقیقی

منظور از واژه ی حقوق در این بخش, جمع واژه ی حق میباشد نه علم حقوق! پس مختصراً حقوق طبیعی به حقوقی گفته میشود که برگرفته از ویژگی و طبیعت اشخاص باشد و ماهیت این حقوق نیز کاملاً طبیعی است و نیازی به تإسیس ندارد. بنا بر این, اشخاص حقوقی نمی‌توانند دارای این حقوق باشند. حقوقی مانند حق پدر-فرزندی, ازدواج, حق حضانت و مانند اینها نمی‌توانند برای شخص حقوقی حتی تصور شوند. مگر این که آن قدر دایره ی اعتبارات, گسترده شود که بخواهند محیطی کاملاً مجازی را برای آن قبیل اشخاص متصور باشند. چگونه میشود حق ازدواج را برای این قبیل اشخاص قایل شد در حالی که طرفیت در حق ازدواج, محتاج طبیعت خاصی است که شخص حقوقی دارای این طبیعت نیست. البته ممکن است در برخی نظامهای حقوقی, حق حضانت به شخص حقوقی نیز واگذارده شود. ولی نزدیکتر به واقع, آن است که تحمیل تکلیف حضانت به این قبیل اشخاص, جایز باشد و از مجرای حق, حضانت قابلیت تحمیل به این اشخاص را نداشته باشد.

انحصار ارتکاب جرم به اشخاص حقیقی

خیلی از نوگرایان, بر این باور هستند که شخص حقوقی نیز میتواند مرتکب جرم شود. اینان حتی چنین مثال می آورند که یک شرکت مطبوعاتی میتواند به شخص یا شرکتی توهین کند پس مرتکب جرم شده است. درست این است که شخص حقوقی اصلاً توان ارتکاب جرم را ندارد. حتی با بدترین مرامهایی که در اساسنامه اش باشد, در فرجام این شخص حقیقی است که به نمایندگی از شخص حقوقی در ارتکاب جرم, مباشرت میکند. برای عدم امکان مباشرت شخص حقوقی در ارتکاب جرم, چنین استدلال میشود:

هدف از جرم انگاری, کیفردهی است.

جرمی که قابلیت کیفردهی را داشته باشد, محتاج سه عنصر زیر است:

الف- عنصر مادی

ب- عنصر معنوی

ج- عنصر قانونی

عنصر معنوی, نیازمند دارا بودن اراده است.

شخص حقوقی به خودی خود و بینیاز از نماینده ی خود, اراده ای ندارد.

نسبت به شخص حقوقی یک عنصر, امکان تحقق ندارد.

“پس شخص حقوقی نمی‌تواند مستقلاً مجرم باشد.” در پاسخ به این پرسش که محدود کردن شخص حقوقی آیا نوعی کیفردهی است یا نه و این که آیا نباید به واسطه ی مرامی بد از یک شخص حقوقی, آن را بتوان کیفر داد, باید گفت که در هر حال, حریم حقوق کیفری اگر بخواهد با واقعیات همسو باشد, ناگزیر از قبول استدلال فوق در خصوص عدم امکان ارتکاب جرم از سوی اشخاص حقوقی است. با این همه, بیشتر نظام های حقوقی, مجازات شخص حقوقی را درست پنداشته اند و حتی مجازات حبس را نیز جهت اجرا, برای همسانسازی با طبیعت و اقتضای حال شخص حقوقی, تبدیل به تعطیلی موقت کرده اند و مجازات اعدام را نیز با حکم به انحلال, جایگزین کرده اند و در برخی موارد, شخص حقوقی را محکوم به پرداخت جزای نقدی نیز میکنند.

In legal terms, a natural person referred to each individual of the human species. The word against the word of a legal person that may be a legal person of public law, such as government or private law legal person, such as a business or a non-commercial entity, it is.

Characteristics of individual

In fact, the legal entity is founded upon true character shows.

Birth and death monopoly rights situation in individual

It is true that there is a legal person in one day and the day it ends, but the term refers to the birth or death of such persons, far from meaning. For legal entities, rather than birth, date of death establishment and dissolution is used. Since birth, however, meant the creation of virtually any genetic applied is born.

Natural monopoly rights to individuals

The terms of this section, the word is not law right! After briefly natural rights and natural law is said to be derived from the characteristics of individuals and the nature of these rights is also quite natural and does not have to be established. Therefore, legal entities can not have these rights. Such as parent-child legal rights, marriage, child custody and so can not be even imagined for the legal person. Circle of credit unless it is so widespread that the virtual environment to which such persons are to be expected. How can the right to marry was granted to such persons as the capacity to marry, in need of special nature that is not a legal person with the nature. It is possible in some legal systems, will give custody to the legal person. But closer to reality, it is a duty imposed custody to such persons will be allowed, through the right to custody can not be imposed on the parties.

Monopoly crime for individuals

Many modernists believe that a legal person can be convicted of a crime. They even bring such an example that a company press release can insult a person or company is so committed a crime. It is true that no legal person can not commit a crime. Even with the worst Mramhayy in its constitution, in the end this is a natural person representing the legal person in the commission of a crime, is stewardship. For failing to oversee legal person in committing the offense, argued:

The purpose of the crime, is Kyfrdhy.

Jeremy Kyfrdhy have that capability requires the following three elements:

A material element

(B) The spiritual element

(C) legal element

Spiritual element, in need of having a will.

A legal entity in itself and independent of their representatives, will not.

An element of the legal person, may not materialize.

“After an independent legal person can not be guilty.” In response to the question of whether a Kyfrdhy limit legal personality or not and whether it should because of the evil ideology of a legal person, it can be punished, it should be said, however, the boundaries of criminal law if he wants to The facts are consistent, have to accept the argument about the impossibility of committing a crime by legal entities. However, most legal systems, penalties and even imprisonment are considered legal person’s right to run, in order to mirror the nature and requirements of the legal person, have become temporary closure of the death penalty by decree to dissolve , has been replaced in some cases, the legal person sentenced to pay a fine as well.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *