بایگانی برچسب‌ها : ادغام شرکت های سهامی

تعریف ادغام شرکت

تعریف ادغام شرکت

در فرهنگ فارسی، ادغام را فراگرفتن چیزی چیز دیگر را، در آوردن چیزی چیز دیگر را معنا کرده اند.

پس در لغت وقتی ادغام میگوییم، منظورمان یکپارچگی، یکی شدن و به هم پیوستن دو یا چند چیزاست. در زبان و ادبیات حقوقی انگلستان اگر چه برای لغت ادغام و مفاهیم مشابه یا مرتبط به آن از چند لغت استفاده میشود، اما به طور خاص بیشتر واژه Merger کاربرد دارد، زیرا وقتی بحث ادغام پیش میاید، دیدگاه حقوق تجارت، مخصوصا حقوق شرکتها و همچنین دیدگاه حقوق رقابت، در خصوص مفاهیم مرتبط با این واژه، همسان و مشابه است.

ادامه خواندن تعریف ادغام شرکت

مراحل ادغام شرکت

ادغام شرکتها میتواند به دو طریق صورت گیرد که در زیر بیان میشود:

۱- تأسیس شرکت جدید

ابتدا شرکتهایی که میخواهند با هم ادغام شوند منحل شده و به کلی از بین میروند. به تبع، شخصیت حقوقی این شرکتها نیز از بین رفته و دارایی آنها قابلیت تقسیم میان اعضا را پیدا مینماید. پس از انحلال ، شرکایی که با ادغام موافق نیستند میتوانند سهم الشرکه )سهمی که در شرکتهای شخص داده می شود و به برگه سهام تبدیل نمیشود ( یا سهامشان )سهمی که در شرکتهای سرمایه داده می شود وبه برگه سهام تبدیل میشود( را اخذ نموده، از شرکت خارج شوند.

ادامه خواندن مراحل ادغام شرکت