مراحل و مدارک لازم جهت اخذ جواز تاسیس

جواز تاسیس برای شروع کارهای اجرایی و نصب ماشین آلات صادر می گردد.

۱- داشتن «شرایط عمومی متقاضیان جواز تاسیس»

۲- انتخاب عنوان صنعت مورد نظر «نام محصولات صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی»

۳- در نظر داشتن «محدودیتهای صدور جواز تاسیس»

۴- ارائه «مدارک لازم برای جواز تاسیس»

۵- تکمیل فرم «پرسشنامه جواز تاسیس»

۶- تکمیل فرم «مشخصات شرکا»

۷- ارائه موارد ۴ تا ۶ به صورت یکجا به مدیریت صنایع کشاورزی استان (مستقیما یا از طریق شهرستان)

۸- بررسی کلی توسط کارشناس و تهیه استعلام های لازم و پیگیری متقاضی برای اخذ جواب استعلامها و ارائه به کارشناس

۹- بررسی و اصلاحات لازم توسط کارشناس مربوطه

۱۰ـ در صورتی که ارزش ماشین آلات خارجی طرح بالاتر از ۵۰۰ هزار دلار (یا معادل آن در مورد سایر ارزها) باشد جهت بررسی و صدور جواز تاسیس به دفتر اداره کل صنایع تبدیلی و تکمیلی ارسال می گردد (ادامه از ردیف ۱۳)

۱۱ـ تهیه پیش نویس جواز توسط کارشناس و تایپ

۱۲ـ تایید جواز به ترتیب توسط کارشناس، رئیس اداره صنایع تبدیلی، مدیریت صنایع کشاورزی، معاون صنایع و توسعه روستایی و امضای ریاست محترم سازمان

۱۳ـ ابطال تمبر به مبلغ یکصدهزار ریال توسط متقاضی در مدیریت مالی سازمان

۱۴ـ درج شماره و تاریخ جواز تاسیس و ارائه به متقاضی

۱۵ـ ارسال رونوشت جواز تاسیس به سازمان کار و امور اجتماعی، محیط زیست، نظارت بر مواد غذایی یا دامپزشکی (حسب مورد)، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه و همچنین متقاضی جهت مراجعه به ادارات مذکور برای اطلاع از قوانین و مقررات و همچنین ارائه کروکی محل احداث طرح

Establishment permit to start construction work and installation of machinery exported.
۱- “General Conditions of license applicants established”
۲٫ Select the industry as “Name processing and complementary products of the agricultural sector”
۳٫ In considering “licensing restrictions established”
۴٫ provide “the necessary documentation for establishment license”
۵٫ Complete the form “questionnaire establishment license”
۶٫ Complete the form “partner profile”
۷٫ Presentation of 4 to 6 for one to manage the agricultural industry (directly or through the city)
۸٫ Overview and prepared by expert inquiry and follow-up of the applicant to obtain the necessary inquiries and provide expert answers
۹٫ Review and reforms required by the relevant expert
۱۰ If more than 500 thousand dollars worth of machinery Exterior Design (or equivalent in other currencies) is established to review and licensing of industries and additional office sent (continue from row 13)
۱۱ licenses by the expert drafting and typing
۱۲ permits were approved by the expert, the head of the processing industry, agricultural industry management, vice president of industry and rural development and signing of the organization
۱۳ cancellation stamp in the amount of one hundred thousand riyals by the applicant organization’s financial management
۱۴ insert number and date of establishment license and provide to the applicant
۱۵ Send a copy of the license established in the organization of work and social affairs, the environment, monitoring of food products or medicines (as applicable), managing agricultural city as well as the applicant to refer to these agencies for information on rules and regulations and also provide a sketch of building plan

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *