تعريف و تشکيل و ثبت شرکتهای تعاونی – ارگان اداره كننده

اداره امور تعاونی بر طبق اساسنامه به عهده هیئت مدیره منتخب مجمع عمومی می باشد. خدماتی كه اعضا هیئت مدیره درازا عضویت در هیئت مدیره شركتهای تعاونی انجام می دهند بلاعوض است ولی هزینه اجرای ماموریتهایی كه از طرف تعاونی در حدود بودجه مصوب مجمع عمومی به آنان ارجاع می شود قابل پرداخت می باشد و مجمع می تواند مبلغی از سود خالص را به عنوان پاداش به آنان بپردازد (تبصره ٤ ماده ٣٦) وظایف و اختیارات هیئت مدیره در ماده ٣٧ (ق.ت.ج.ا) طی ١٠ بند و یك تبصره احصا شده است. ; ;
الف – نحوه انتخاب اعضا هیئت مدیره ; ;
انتخاب اعضا اصلی و علی البدل هیئت مدیره بر عهده مجمع عمومی است كه با اكثریت مطلق آرا به عمل می آید. اگر در دوره اول رای گیری تمام یا بعضی از داوطلبان حائز اكثریت مطلق نگردند بلافاصله از بین دارندگان بشترین آرا به تعداد دو برابر مورد نیاز برای تكمیل هیئت مدیره وعلی البدل با اكثریت نسبی رای گیری به عمل می آید. ;
هیئت مدیره مركب از حداقل ٣ و حداكثر ٧ نفر عضو اصلی و تا یك سوم اعضای اصلی اعضای علی البدل می باشد. در تعاونی های بزرگ در مقابل افزایش هر چهارصد نفر یك نفر به اعضای اصلی و یك نفر به اعضای علی البدل اضافه می گردد. مشروط بر آنكه مازاد بر ١٥ نفر نشود.اعضای هیئت مدیره برای مدت ٢ سال با رای مخفی انتخاب می شوند(مستفاد از ماده ٣٦ و تبصره آن). در صورت استعفا فوت ممنوعیت قانونی و یا غیبت غیر موجه مكرر مطابق تبصره ٣ ماده ٣٦ عمل می گردد. ;
ب – قلمرو اختیارات هیئت مدیره ; ;
در اولین جلسه هیئت مدیره از میان خود یك رئیس و یك نایب رئیس ویك یا دو نفر منشی انتخاب می نماید و نیز باید بلافاصله بعد از انتخاب شدن فرد واجد شرایطی را از بین اعضا و یا از خارج تعاونی برای مدت ٢ سال به عنوان مدیر عامل انتخاب نماید تا مدیریت عملیات تعاونی و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیئت مدیره را به عهده گیرد. ;
وظایف و اختیارات هیئت مدیره وظایف خود را به صورت جمعی انجام می دهد و هیچیك از اعضای هیئت مدیره حق ندارد از اختیارات هیئت منفردا استفاده كند مگر در موارد خاص كه وكالت یا نمایندگی كتبی از طرف هئیت مدیره داشته باشد;. هیئت مزبور می تواند قسمتی از اختیارات خود را با اكثریت سه چهارم آرا به مدیر عامل تفویض نماید. هیئت مدیره مكلف است كه از حدود اختیارات خود خارج نشده و قوانین ومقررات مربوطه را رعایت نماید در غیر این صورت طبق بند ٥ ماده ٥٤ با آنان رفتار خواهد شد.

Co-administration of the Statute of the Board of Directors are elected by the General Assembly.As a bonus they pay (Note 4, Article 36) The duties and powers of the Board of Directors in Article 37 (Q.t.j.a) in 10 clauses and a provision has been counted. ; ;
A – How to choose the members of the Board; ;
Select Members and alternate board, which is responsible for the General Assembly by an overwhelming majority to act comes. In the first round of voting if some or all of the volunteers are not immediately absolute majority vote of the holders of the most widely twice the number required to complete the board by majority vote Substitute Ali comes into action. ;
Board of Directors consisting of 3 to 7 members and alternate members are up to one-third of the original members. In large cooperatives to increase every four hundred people have key members and one alternate member will be added. Provided that in excess of 15 Nshvd.azay board elected by secret ballot for a period of 2 years (derived from Article 36 and its amendments). In case of resignation or death of the legal prohibition of unjustified absence in accordance with Clause 3 of Article 36 of the act is repeated. ;
B – scope of authority of the Board of Directors; ;
In the first meeting between a President and a Vice-Chairman of the Board of Wake or two secretaries and a qualified person should be immediately after the election of the members or from outside the cooperative for a period of 2 years as CEO choose to manage operations and implement the decisions of the General Assembly and the co-op board to take. ;
The Board shall be part of its mandate by three-fourths majority vote, delegate to the Managing Director. Not out of the jurisdiction of the board is required to comply with the relevant laws and regulations and otherwise in accordance with paragraph 5 of Article 54, they will be dealt with ;.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *