تعریف اختصاصی شرکت و انواع شرکت

شرکت جمع آن شرکتها می باشد به معنای انباز گشتن، انبازی. مرحوم دهخدا شرکت را شریک شدن،انباز گشتن، مشارکت اتحادیه چند کس برای غرض یا نفعی خاص معنا کرد. و در اصطلاح اجتماع حقوق چند مالک یا مالکان متعدد در شیء یا اشیاء معین بنحو اشاعه. خواه به حکم قانون باشد شرکت قانونی یا قهر ی مانند شرکت وارث در ترکه یا به تراضی باشد شرکت عقدی یا شرکت قراردادی خواه بصورت شرکت تجاری باشد خواه بصورت شرکت مدنی.

کلیه شرکتها دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند، و تصمیمات شخص حقوقی(شرکتها) به و سیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند، گرفته می شود. شرکتها از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوص که در سازمان ثبت و اسناد و املاک معین شده، دارای شخصیت حقوقی می شوند و می توانند دارای کلیه حقوق و تکالیفی باشند که قانون برای افراد قائل است، مگر حقوق و تکالیفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد، مانند حقوق و تکالیف ابوت و نبوت و مانند آن. شرکت را می توان اینگونه تعریف نمود که شرکت عبارت است از مجموع اداره و موسسه و سازمانی که به صورت شخصیت حقوقی فعالیت خاصی را اعم از تجاری ،فرهنگی و اجتماعی انجام می دهند.

شرکتهای تجاری: نوعی از شرکت عقدی است که به موجب قوانین تجارت ایجاد میگردد و یا تاسیس حقوقی که در آن چند شخص حقیقی یا حقوقی سرمایه خود را در میان می گذارند تا پس از انجام عملیاتی از منافع آن متمتع گردند.

شرکتهای مدنی: اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئی واحد به نحو اشاعه را گویند. قانونگذار در ماده ۲۰ قانون تجارت انواع شرکتهای تجارتی بر هفت قسم تقسیم کرده است:

۱- شرکت سهامی۲-شرکت با مسئولیت محدود ۳-شرکت تضامنی ۴- شرکت مختلط غیر سهامی ۵-شرکت مختلط سهامی ۶- شرکت نسبی ۷- شکرت تعاونی تولید و مصرف.

 

It means the company’s total enterprise search partner, partnership. Dehkhoda deceased partner company, partner search, the Union’s contribution to the purpose or meaning of a particular interest. The owner or multiple owners so-called social rights in several object or objects in the manner specified dissemination. Whether the law is a law firm or company heir in force, such as wicker is to compromise the company contract or contractor or as a commercial enterprise or as a civil company. All companies have independent legal personality, and decisions of legal persons (companies) and issue to the officials who by law or statute the authority to make decisions are taken. Companies from the date of registration in the register for the Organization of records and certain property, has legal personality and can have all the rights and obligations that people’s law, unless Baltbyh rights and obligations that may, only human beings with it, such as the rights and duties of Abbott and prophecy and the like. The company can be defined as a company is the sum of the administration and organization of specific activities as a legal entity, whether commercial, social and cultural doing.

Business: A company that has a contract of employment or rights established under the laws of commerce where a natural or legal person shared their capital to the operations of the benefits they enjoy.

Civil companies: Community multiple owners of a single thing to say how proliferation. Legislator in Article 20 of the Commercial Code of commercial companies is divided into seven parts:

۱٫ company S·hamy2-Ltd (3) non-equity partnership 4- conglomerate conglomerate corporation 5. 6. 7. thank cooperative production and consumption relative company.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *