بایگانی دسته بندی ها: ثبت شرکت هولدینگ

شرکت هلدینگ چیست

شرکت هلدینگ، شرکتی سهامی است که دارای شرکت های زیر مجموعه دیگر بوده و کنترل شرکت‌های زیرمجموعه مستقیماً زیر نظر مدیران و هیئت مدیره شرکت اصلی است. شرکت هلدینگ با خریدن بخش عمده‌ای از سهام شرکتی دیگر، می‌تواند در آن شرکت حق رای داشته باشد،که در این صورت به شرکت دوم شرکت فرعی یا وابسته هم گفته می‌شود.

شرکت‌های فرعی هویت قانونی خودشان را بعنوان شرکت‌های مجزا حفظ می‌کنند، اما کنترل هر شرکت فرعی تحت نظر شرکت هلدینگ خواهد بود.

ادامه خواندن شرکت هلدینگ چیست

اساسنامه شرکت هلدینگ

اساسنامه شرکت هلدینگ 

بخش اول: تعاریف

ماده ۱- تعاریف

اصطلاحات و واژه‌هایی که در ماده‌ی یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی (که از این پس قانون بازار اوراق بهادار نامیده می‌شود) تعریف شده‌اند، به همان مفاهیم در این اساسنامه نیز کاربرد دارندسایر واژه‌ها دارای معانی زیر  می باشند:

  1. مقررات:اعم است از مصوبات هیئت وزیران، شورا، سازمان و نیز مصوبات سایر مراجع در حدود اختیارات تفویض شده به آنان تحت هر عنوان (از قبیل آئین‌نامه، دستورالعمل، رویه‌ی اجرایی و بخشنامه) در خصوص بازار اوراق بهادار و فعالان آن که جهت اجرا ابلاغ شده باشد

ادامه خواندن اساسنامه شرکت هلدینگ

مراحل دریافت مجوز شرکت هلدینگ

مراحل دریافت مجوز شرکت مادر

متقاضی تاسیس شرکت مادر (هولدینگ) برای اخذ مجوز شرکت مادر (هولدینگ) باید به شرح زیر عمل کند :

مرحله اول : شرایط دریافت موافقت اصولی با تاسیس

متقاضی، ابتدا درخواست خود را مطابق فرم “تقاضای صدور مجوز تاسیس شرکت مادر (هلدینگ)”  به همراه فرم “پرسشنامه مشخصات داوطلب سمت مدیر عاملی یا عضویت در هیات مدیره نهاد مالی” ، تکمیل شده توسط اعضای هیات مدیره ومدیر عامل پیشنهادی (موجود در آدرس الکترونیکیwww.seo.irلینک معاونت نظارت بر نهادهای مالی/ لینک نهادهای مالی تحت نظارت/ لینک شرکت مادر (هلدینگ)) برای مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس اوراق بهادار ارسال می کند.

مراحل دریافت مجوز شرکت مادر (هولدینگ)

مراحل دریافت مجوز شرکت مادر (هولدینگ)

متقاضی تاسیس شرکت مادر (هولدینگ) برای اخذ مجوز شرکت مادر (هولدینگ) باید به شرح زیر عمل کند:

ادامه خواندن مراحل دریافت مجوز شرکت مادر (هولدینگ)