بایگانی دسته بندی ها: شرکت تعاونی تولید و مصرف

تعریف و شرایط تاسیس شرکت تعاونی تولید و مصرف

شرکت‌های تعاونی تولید و مصرف

شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عده‌ای از ارباب حِرَف تشکیل می‌شود و شرکا مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیا یا اجناس به کار می‌برند.

اگر در شرکت تولید یک عده از شرکا در خدمت دائمی شرکت نبوده یا از اهل حرفه‌ای که موضوع عملیات شرکت است نباشند لااقل دو ثلث اعضای اداره‌کننده‌ی شرکت باید از شرکایی انتخاب شوند که حرفه‌ی آن‌ها موضوع عملیات شرکت است.

شرکت تعاونی مصرف شرکتی است که برای مقاصد ذیل تشکیل می‌شود:

۱- فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگانی اعم از این که اجناس مزبوره را شرکا ایجاد کرده یا خریده باشند؛

۲-تقسیم نفع و ضرر بین شرکا به نسبت خرید هر یک از آن‌ها. ادامه خواندن شرکت‌های تعاونی تولید و مصرف

تعريف و تشکيل و ثبت شرکتهای تعاونی – ارگان اداره كننده

اداره امور تعاونی بر طبق اساسنامه به عهده هیئت مدیره منتخب مجمع عمومی می باشد. خدماتی كه اعضا هیئت مدیره درازا عضویت در هیئت مدیره شركتهای تعاونی انجام می دهند بلاعوض است ولی هزینه اجرای ماموریتهایی كه از طرف تعاونی در حدود بودجه مصوب مجمع عمومی به آنان ارجاع می شود قابل پرداخت می باشد و مجمع می تواند مبلغی از سود خالص را به عنوان پاداش به آنان بپردازد (تبصره ٤ ماده ٣٦) وظایف و اختیارات هیئت مدیره در ماده ٣٧ (ق.ت.ج.ا) طی ١٠ بند و یك تبصره احصا شده است. ; ;
الف – نحوه انتخاب اعضا هیئت مدیره ; ; ادامه خواندن تعريف و تشکيل و ثبت شرکتهای تعاونی – ارگان اداره كننده

تعريف و تشکيل و ثبت شرکتهای تعاونی – ادغام انحلال وتصفيه

الف – ادغام
مجامع عمومی فوق العاده می توانند ادغام شركتهای تعاونی را با یكدیگر تصویب نمایند. صورتجلسات مجامع عمومی فوق العاده تعاونی هایی كه با هم ادغام شده اسند به همراه مدارك مربوطه حداكثر ظرف مدت دو هفته جهت ثبت به اداره ثبت شركتها تسلیم شده و خلاصه تصمیمات نیز به اطلاع كلیه اعضا و بستانكاران می رسد (مستفاد از ماده ٥٣). ; ادامه خواندن تعريف و تشکيل و ثبت شرکتهای تعاونی – ادغام انحلال وتصفيه