بایگانی دسته بندی ها: تغییرات شرکت با مسئولیت محدود

تغییرات شرکت با مسئولیت محدود

تغییرات شرکت با مسئولیت محدود

شرکاء شرکت با مسئولیت محدود می توانند با اختیار حاصله از اساسنامه شرکت و با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده نسبت به تغییرات ذکر شده در ذیل اقدام نمایند که عبارتند از: ادامه خواندن تغییرات شرکت با مسئولیت محدود

تغییر، حذف یا الحاق موضوع شرکت با مسئولیت محدود

انواع تغییرات در موضوع شرکت می‌تواند شامل حذف بخشی از موضوع شرکت، حذف تمام موضوع قبلی و جایگزین نمودن موضوع جدیدی به طور کلی و یا افزودن موضوعی جدید با حفظ موضوعات پیشین باشد. انجام تغییرات در موضوع شرکت با تشکیل جلسه مجمع عمومی و امضای صورتجلسه توسط اعضا ممکن خواهد بود. ادامه خواندن تغییر، حذف یا الحاق موضوع شرکت با مسئولیت محدود

تغییر محل شرکت با مسئولیت محدود

تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه و امضاء ذیل آن توسط کلیه شرکاء با میزان سهم الشرکه خود

چنانچه تعداد شرکاء ۱۲ نفر یا بیشتر باشد بایستی طبق ماده ۱۰۹ قانون تجارت نسبت به انتخاب هیآت نظارت اقدام و نام اعضای هیأت نظارت اقدام و نام اعضای هیأن نظارت در صدور صورتجلسه تنظیمی درج و آنان نیز صورتجلسه را امضا نمایند. ادامه خواندن تغییر محل شرکت با مسئولیت محدود

تغییرات هیأت مدیره شرکت با مسئولیت محدود

انواع تغییرات در هیأت مدیره شامل ورود اعضای جدید، خروج اعضای سابق و جابه‌جایی سمت‌ها بین اعضاست. برای انجام این نوع تغییر لازم است مجمع عمومی عادی تشکیل جلسه دهد و صورتجلسه مربوط به تغییر تنظیم شده و توسط اعضاء ( و در صورت لزوم اعضای هیأت نظارت) امضا شده و به انضمام سایر مدارک از قبیل مدارک تأسیس و احیانا تغییرات شرکت و مدارک شناسایی اعضا به اداره ثبت شرکتها ارائه شود. ادامه خواندن تغییرات هیأت مدیره شرکت با مسئولیت محدود

تغییرات شرکت‌ها با مسئولیت محدود

جهت انجام هر گونه تغییرات در شرکت پس از ثبت شدن آن نیاز است که هر گونه تغییر پس از تصویب اعضای هیأت مدیره در صورتجلسه قید و به اداره ثبت شرکتها ارائه می گردد تا پس از انجام تغییرات توسط ثبت در روزنامه رسمی و روزنامه شرکت قید گردد و به معنای دیگر تغییرات به صورت قانونی انجام می شود. ادامه خواندن تغییرات شرکت‌ها با مسئولیت محدود