بایگانی دسته بندی ها: صورتجلسه

صورتجلسه انحلال شرکت با مسئولیت محدود

بسمه تعالی

صورتجلسه انحلال شرکت با مسئولیت محدود

نام شرکت……………………………….. شماره ثبت………………….. سرمایه ثبت شده………………………. ریال در تاریخ…………………. ساعت……………… مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به انحلال شرکت اتخاذ تصمیم شد..

نام شرکاء میزان سهم الشرکه

۱ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

۲ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

۳ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

۴ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

ادامه خواندن صورتجلسه انحلال شرکت با مسئولیت محدود