نقل و انتقال در شرکتهای سهامی خاص

نقل و انتقال سهام که در شرکتهای سهامی خاص دارای دو وضعیت وطبعا دو قانون متفاوت می باشد :

الف : نقل و انتقال سهام در صورتی که طبق اساسنامه بر عهده هیات مدیره باشد.

ب : نقل و انتقال سهام در صورتی که اساسنامه بر عهده مجمع عمومی فوق العاده باشد.

در مورد (الف- نقل و انتقال سهام از طریق هیات مدیره ) مدارک مورد نیاز:

۱- تشکیل جلسه هیات مدیره بر اساس رعایت مفاد اساسنامه در خصوص حد نصاب اکثریت اعضاء

۲- تنظیم صورت جلسه که به امضاء اعضای هیات مدیره و امضای خریداران و فروشندگان رسیده باشد.

۳- فتوکپی شناسنامه سهامداران جدید

۴- اخذ برگ مفاصا حساب نقل و انتقال سهام از سازمان امور مالیاتی کشور.

۵- فهرست صاحبان سهام قبل و بعد از نقل و انتقال سهام.

۶- بعد از تشکیل جلسه و تنظیم صورت جلسه، اصل صورت جلسه همراه با مدارک فوق الذکر تحویل اداره ثبت شرکتها خواهد شد.

در مورد (ب- نقل و انتقال سهام از طریق مجمع عمومی فوق العاده) مدارک مورد نیاز:

۱- تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورت جلسه که به امضای هیات رئیسه و خریدار و فرشنده سهام رسیده باشد.

۲- فتوکپی شناسنامه سهامدار یا سهامداران جدید.

۳- اخذ برگ مفاصا حساب نقل و انتقال سهام از سازمان امور مالیاتی کشور.

۴- فهرست صاحبان سهام قبل و بعد از نقل و انتقال

۵- فهرست جداگانه صاحبان سهام بعد از نقل و انتقال. در تنظیم فهرست سهامداران قبل و بعد از نقل و انتقال باید تاریخ جلسه و نام و نام خانوادگی سهامداران و تعداد سهام قید گردیده و به امضای همگی آنها رسیده باشد.

۶- در صورتی که جلسه مجمع عمومی فوق العاده با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده باشد، ارائه روزنامه شرکت که آگهی دعوت در آن درج شده است باید همراه با صورتجلسه تنظیمی و سایر مدارک فوق الذکر توسط نماینده قانونی شرکت تحویل اداره ثبت شرکتها شده و بعد از ثبت صورت جلسه ذیل دفاتر ثبت امضاء شود.

Transportation and transfer shares in joint stock companies has two Vtba the two laws are different:
A transfer of shares if the constitution is the responsibility of the Board of Directors.
(B) the transfer of shares if the articles of association of the extraordinary general meeting is held.
In the case of (A transfer of shares by the Board of Directors) Documents required:
۱٫ Meetings of the Board of Directors based on the provisions of the Statute of the quorum majority of the members
۲٫ Set the minutes signed by the board and signed by buyers and sellers is reached.
۳٫ Photocopy of birth certificate new shareholders
۴٫ taking account leaves recoupment transfer of shares from the State Tax Organization.
۵٫ The list of shareholders before and after the transfer of shares.
۶٫ After the meeting and set the agenda, the meeting along with the documents mentioned above will be delivered Companies Registration Office.
In the case of (b transfer of shares by the extraordinary general assembly) Documents required:
۱٫ convene extraordinary general meeting and set the agenda signed by Board of Directors and acquisitions and stock Frshndh is reached.
۲٫ Photocopy of birth certificate shareholders or new shareholders.
۳٫ Obtain Account leaves recoupment transfer of shares from the State Tax Organization.
۴٫ list of shareholders before and after transfers
۵٫ A separate list of shareholders after the transfer. Set list of shareholders before and after the transfer must shareholder meeting date and name and number of shares indicating sent and signed by all of them is reached.
registration records be signed following the meeting.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *