مراحل ثبت شرکت خدمات نظافتی

شرکتهای خدماتی نیز همچون سایر شرکتها باید در اداره ثبت شرکتها به ثبت برسند. بدین منظور شرایط اینگونه شرکتها به شرح زیر می‎باشد.

۱- پروسه زمانی ثبت برابر با ۲۰ روز کاری خواهد بود.

۲- در شرکتهای خدماتی تعداد اعضا باید حداقل دو نفر باشد.

۳- حداقل ۳۵ درصد سرمایه شرکت باید بصورت نقدی پرداخت شود.

۴- حداقل سرمایه برای تشکیل این نوع شرکت، ۱۰۰ هزار تومان می‎باشد که شرکا باید برای پرداخت کل سرمایه متعهد شوند.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت خدماتی

۱- کپی شناسنامه و برابر با اصل شرکا

۲- کپی کارت ملی و برابر با اصل شرکا

۳- ارائه گواهی عدم سوء سابقه هیئت مدیره و مدیر عامل

۴- ارائه مجوز فعالیت در صورت مجوزی بودن

مدارکی لازم برای ثبت شرکت خدماتی

۱- اخذ دو نسخه شرکتنامه شرکت خدماتی‎‎ و تکمیل آن

۲- اخذ فرم درخواست ثبت شرکت خدماتی و تکمیل آن

۳- ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن

۴- گواهی عدم سوء پیشینه برای اعضای هئیت مدیره شرکت ضرورت دارد.

۵- بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکتها، دریافت مجوز الزامی می‎باشد.

۶- تائیدیه هیئت مدیره اشخاص ‎خدماتی‎ سهامدار مبنی بر غیر دولتی بودن شرکت خدماتی

۷- پرداخت هزینه‏ها‎ی ثبت که توسط قسمت حسابداری اداره ثبت شرکتها محاسبه می‎شود

۸- تهیه دو نسخه اساسنامه شرکت خدماتی ممهور به مهر شرکت و امضای تمامی سهامداران

۹- اگر سهامداران و اعضا هیئت مدیره شرکت واردات و صادرات از بین اشخاص ‎خدماتی‎ انتخاب شده باشند، ارائه معرفی نامه نمایندگان الزامی خواهد بود.

۱۰-دریافت دو نسخه تقاضانامه شرکت خدماتی و تکمیل آن، این فرم باید توسط سهامداران شرکت واردات و صادرات امضا گردد.

۱۱- تهیه دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی هئیت مدیره و موسیسن که به امضاء مدیران منتخب مجمع، سهامداران و بازرسین رسیده باشد.

۱۲- کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه اعضای هئیت مدیره، بازرسین و تمامی سهامداران، در صورتی که مدیر عامل خارج از اعضای هئیت مدیره باشد

مراحل ثبت شرکتهای ‎خدماتی‎

۱- تکمیل فرم صورتجلسه موسسین و امضا توسط شرکا

۲- تکمیل فرم درخواست ثبت شرکت و امضا توسط شرکا

۳- تهیه، تنظیم و امضای  تمامی صفحات اساسنامه توسط شرکا

۴- باید چند نام برای شرکت انتخاب شود و این نام‎ها همراه با مدارک به اداره ثبت شرکتها تحویل داده شود. این نامها باید با فرهنگ انقلاب اسلامی مطابقت داشته باشد. همچنین نامهای پیشنهادی نباید سابقه ثبت داشته باشند و از نامهای خارجی نیز نباشند. مسئول مربوطه پس از بررسی، گواهی لازم را با انتخاب یکی از اسامی صادر می‎کند.

۵- پس از ارجاع متقاضی به قسمت ممیزی، بررسی‎های اولیه صورت می‎گیرد و با توجه به موضوع شرکت در صورتی که نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح داشته باشد، در صورت لزوم به مرجع مربوطه جهت اخذ مجوز معرفی میگردد.

۶- پس از اخذ مدارک فوق الذکر، ممیز ثبت شرکتها با شرط عدم وجود نقص مدارک، متقاضی را به منظور پرداختی هزینه‎های ثبت به حسابداری راهنمایی می‎کند. مسئول حسابداری با توجه به سرمایه موسسه و تعیین مبلغ حق الثبت متقاضی را به منظور پرداخت حق الثبت به بانک ملی ایران هدایت می‎نماید.

۷- متقاضی پس از پرداخت هزینه‎های حق الثبت، رسید بانکی را به قسمت حسابداری ارائه می‎دهد که ممیز مربوطه نیز دستور ثبت را صادر می‎نماید.

۸- کارشناس تاسیس، مدارک متقاضی را با توجه به نوع آن مورد بررسی‎ قرار می‏دهد تا موارد منع قانونی نداشته باشد. علاوه بر این وی تمامی محتویات پرونده را نیز در داخل سیستم چک‎ می‎‎‎نماید تا در فعالیت شرکت و محتویات اشتباهات تایپی وجود نداشته باشد و در صورت مشاهده، ایرادات به متقاضی اعلام‎ می‎‎‎شود تا در اسرع وقت آنها را رفع نماید.

۹- پس از تایید و امضای رئیس اداره ثبت، مدارک از طریق سیستم برای کارشناسی ارسال می گردد که وی نیز یک نسخه از مدارک را با مهر اداره برای درج در آگهی شرکت در روزنامه کثیر الانتشار، به متقاضی تحویل و نسخه دیگر مدارک را در پرونده متقاضی قرار می دهد.

۱۰- نهایتاً آگهی تاسیس در دبیرخانه مهر و شماره‎ می‎‎‎شود که پس از طی این مراحل، شرکت ثبت شده محسوب‎ می‎‎‎شود.

Service firms, like other companies must be registered in the Companies Registration Office. For this purpose, the case are as follows.
۱٫ When the registration process will be equal to 20 working days.
۲٫ The number of members in service firms must have at least two people.
۳٫ At least 35% of the company’s capital must be paid in cash.
۴٫ The minimum capital requirement for these types of companies, the partners will have to pay 100 dollars total capital commitment.
Documents required for registration service
(۱) copy of birth certificate and the original partners
۲٫ The national ID card and a copy of the original partners
۳٫ provide a police clearance the Board and CEO
۴٫ Providing license if the license
Requirements for Registration of companies Services
۱٫ The two versions Shrktnamh service and complete it
۲٫ Obtain application form and complete it services company
۳٫ Establish or modified image Official Newspaper Ads
۴٫ clearances for company board members is necessary.
۵٫ According to the expert’s diagnosis Companies Registration Office, a license is required.
۶٫ Approval of the Board’s shareholder servicing non-governmental entities and service companies
۷٫ Payment of the registration fee which is calculated by the Companies Registration Office Accounting
۸٫ Prepare two versions of the company’s charter services company seal and signatures of all shareholders
۹٫ If shareholders and board members are selected import and export of services between the parties, provide referral representatives will be required.
۱۰ receive two copies of the completed application services company, the form must be signed by the shareholders of imports and exports.
۱۱٫ prepare two copies of the minutes of the General Assembly Mvsysn board and signed by the directors elected by the Assembly, shareholders and auditors is reached.
۱۲٫ Copy of birth certificate National ID Card and board members, auditors and all shareholders, if the CEO is outside board members
Registration process service firms
۱٫ Complete the form signed by the minutes of the founders and partners
۲٫ Complete the application form and signed by the partner company
۳٫ The preparation and signing of the charter by the partners on all pages
۴٫ have a few names to be selected and this name with the Companies Registration Office documents to be delivered. These names should be consistent with the culture of Islamic Revolution. Suggested names should also be recorded and not the foreign names. After reviewing the relevant responsible, appropriate certificate issued by selecting one of the names.

۶٫ After obtaining the documents mentioned above, if no defect auditor registered with the documents, the applicant in order to pay registration fees to the accounting guidance. According to the Institute of Accounting capital and determining the amount of the applicant’s registration fees in order to pay registration fees to Bank Melli Iran guides.
۷٫ The applicant then pay for the registration fees, the bank receipt to the Accounting offers the corresponding audit also recorded orders are issued.
۸٫ established experts, depending on the type of documents the applicant considers to be the law. eliminated.
the applicant puts case.
۱۰٫ Finally, the ad will be established in the Secretariat of the Seals and the number after these steps, the company is registered.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *