مدارك لازم براي ثبت مؤسسه غير تجاري

مدارك لازم براي ثبت مؤسسه غير تجاري

۱-      موسسات غیر تجاری از پرداخت هزینه تعیین نام معاف می باشند

۲-    .تکمیل فرم تعیین نام ( نمونه فرم فرم تعیین نام.doc تعیین نام)

۳-      دو برگ تقاضا نامه موسسه غیر تجاری و تکمیل آن و امضاء ذیل تقاضانامه توسط کلیه موسسین . ( نمونه تقاضانامه تکمیل شده ، نمونه   تقاضانامه تکمیل نشده [ به منظور تمرین متقاضی جهت تهیه فرم اصلی[ (

تذکر : اوراق تقاضانامه به دلیل بهادار بودن می بایست از محل اداره ثبت شرکت ها تهیه گردد

 .

۴-      دو جلد اساسنامه موسسه   و امضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه موسسین ( نمونه اساسنامه)

۵-      دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین و هیئت مدیره که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد . نمونه مجمع عمومی موسسین و هیئت مدیره ۶- فتوکپی شناسنامه ومونه صورتجلسه هیئت مدیره ) ثبت شرکت ها روش تعیین نام

۶-      کارت ملی برابر اصل شده کلیه موسسین و مدیر عامل در صورتیکه مدیر عامل خارج از اعضا ی هیئت مدیره باشد ( برابر اصل در مراجع قضائی یا دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد)

۷-      فتوکپی شناسنامه و کارت ملی بازرسین ( در صورت پیش بینی بازرس جهت موسسه(

۸-      معرفی نامه نمایندگان ، در صورتیکه موسسین و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن .

۹-      تائیدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی موسس ، مبنی بر غیر دولتی بودن آن .

تذکر: در صورتی که مقداری از سرمایه موسسه آورده غیر نقدی باشد( اموال منقول و غیرمنقول) ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری الزامی است و در صورتی که اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت قرارداده شود ارائه مستندات مربوطه ضروری است .

۱۰-  اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ( جدول مبانی اخذ مجوز فعالیت شرکت ها و موسسات غیر تجاری(

۱۱-  اجازه نامه نیروی انتظامی در صورتیکه موضوع فعالیت موسسه طبق مدلول ردیف ” الف ” از ماده (۲) آئین نامه ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری باشد ( موسساتی که مقصود از تشکیل آن جلب منافع و تقسیم آن بین اعضا خود نباشد(

۱۲-  در صورتي كه مؤسسه غيرتجارتي در شهرستاني ديگر شعبه داشته باشد يك نسخه اضافي از مدارك فوق‌الذكر تهيه تا پس از ثبت به اداره ثبت شهرستان مربوطه ارسال گردد

 

مطالب مرتبط

ثبت موسسات غیر تجاری

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *