قانونهای ثبت شرکت نسبی

قانونهای ثبت شرکت نسبی

–          شرکت نسبی زمانی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد؛ چیزی که در مورد شرکت تضامنی نیز صدق می کند(ماده ۱۸۵ ناظر به ماده ۱۱۸ ق.ت.)

–          به هنگام ثبت شرکت نسبی نیز منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکا تقسیم می‌شود، مگر آنکه شرکت‌نامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته (ماده ۱۸۵ ناظر به ماده ۱۱۹ ق.ت.)

–          در ثبت شرکت نسبی شرکا باید لااقل یک نفر را از میان خود یا خارج به سمت مدیری معین کنند که حدود مسئولیت آنها مشابه مدیران شرکت تضامنی است (ماده ۱۸۵ ناظر به مواد ۱۲۰ و ۱۲۱ ق.ت.)

–          در ثبت شرکت نسبی نیز اگر سهم الشرکه یک یا چند نفر از شرکا غیر نقدی باشد باید سهم الشرکه مزبور قبلاً به تراضی تمام شرکا تقویم شود(ماده ۱۸۵ ناظر به ماده ۱۲۲ ق.ت).

–          شرکای شرکت نسبی نیز نمی توانند سهم الشرکه خود را به دیگری منتقل کنند، مگر با رضایت تمام شرکا(ماده ۱۸۵ ناظر به ماده ۱۲۳ ق.ت.)

–          موارد انحلال شرکت نسبی، تبدیل شرکت، تغییر شریک (بر اثر خروج، فوت یا محجوریت یکی از شرکا) و ادامه حیات شرکت نسبی، جز آنچه در بخش سوم این فصل خواهد آمد، مانند شرکت تضامنی است(ماده ۱۸۹ ناظر به مواد ۱۲۶ الی ۱۳۶ ق.ت.)

Registration laws relative
– When a company is relative to its share of all cash and non-cash payment has been submitted to the calendar and something that also applies in the case of a general partnership (Article 185 refers to Article 118 Q.t.)
– When registering a company in proportion to its share of the profits will be divided between the partners, unless otherwise Shrktnamh arrangement stipulates (Article 185 refers to Article 119 Q.t.)

– The Company recorded relative if one or more of its share of non-cash partners must have its share shall be by mutual consent of all partners calendar (Article 185 refers to Article 122 Q.t).
– Company partners its share your relative can not be transferred to another without the consent of all partners (Article 185 refers to Article 123 Q.t.)
– The partial liquidation of the company, transforming the company, the partner (as a result of the withdrawal, death or Mhjvryt one of the partners) and the survival of the company, but what will come in the third part of this chapter, such as a general partnership (Article 189 refers to materials 126 to 136 Q.t.)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *