عناصر تشکیل دهنده شرکت

شرکت به عنوان یک عمل حقوقی،همکاری دو یا چند شخص را لازم می داند.این همکاری صرفا قراردادی نیست که طرفین عقد آن را منعقد کرده اند بلکه تابع مکانیسمی است که قانون گذار در اختیار شرکاء قرار داده است تا سرمای های خود را برای رسیدن به هدف خاصی که در نظر آنها است و آن هم بردن سود است به سرمایه جمعی تبدیل کنند.

شرکت لااقل باید دارای دو عضو باشد و هر یک از عضو ها چیزی به شرکت بیاورند که روی هم سرمایه شرکت را تشکیل می دهد.شرکت در صورتی ایجاد می شود که لااقل دو نفر در ایجاد آن سهیم باشند.

هر یک از شرکاء حصه ای به شرکت می آورند که به آن آورده گفته می شود و همان سرمایه فردی هر یک از شرکای شرکت است که از جمع آن با آورده های دیگر شرکاء سرمایه شرکت تشکیل می شود.

انواع آورده های شرکت به دو دسته تقسیم می شوند :

۱-      آورده نقدی

۲-      آورده غیر نقدی

تعهد به پرداخت آورده نقدی در شرکت های مختلف صورت های مختلفی وجود دارد.در بعضی از شرکت ها پرداخت کل آورده تعهد شده حین تشکیل شرکت لازم نیست مانن شرکت های سهامی و مختلط سهامی .اما در سایر شرکت ها ،شرکت تشکیل نمی شود مگر آنکه کل سرمایه نقدی شرکت پرداخت شده باشد.

در هر صورت هیچ شرکت تجاری تشکیل نمی شود مگر آنکه قسمتی از سرمایه به صورت نقدبه شرکت آورده شده باشد.

آورده غیر نقدی می تواند به صورت مال مادی ،مال غیر مادی ،و یا صنعت (اعم از فعالیت ،کا و هنر)باشد.

مال مادی:مالی است که می توان آن را لمس کرد

مال غیر مادی :مالی است که در خارج وجود مادی ندارند ولی جامعه آن را معتبر داند و همچنین قانون

صنعت:آورده ای مانند دانش ، فعالیت یا هنر خود را به شرکت بیاورد.

سرمایه شرکت قبل از هرچیز یک مفهوم حسابداری محسوب می شود و عبارت است از مبلغی که شرکاء با هم توافق می کنند.صرف همکاری برای تشکیل شرکت شرکت کافی نیست.همکاری خود متضمن وجود دو عنصر است:

الف – چند نفر به عنوان شریک باشند

ب – اموالی را به عنوان آورده به شرکت بیاورند

در حقوق ایران قانون گذار علی الحصول در خصوص آوردن صنعت صنعی نکرده اما در عمل چنین چیزی وجود ندارد و صنعت به عنوان سرمایه تا کنون وارد نشده است .کسی که سرمایه صنعتی می آورد در دارایی های اضافه بر سرمایه شریک است.چون میزان سرمایه مبنای تعیین سودی است که نصیب شرکا می شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *