تغییرات شرکتهای تعاونی

هرگونه تغییرات در شرکت تعاونی باید به تایید تعاون برسد. ثبت شرکت تعاونی و تغییرات در شرکت تعاونی همگی باید اداره ثبت و تعاون با هم هماهنگ باشد. تغییرات در شرکت تعاونی باید طبق ظوابط این دو مجموعه انجام شود.

بالاترین ارکان تصمیم گیرنده در شرکت های تعاونی ، مجامع عمومی عادی و فوق العاده هستند. مجمع عمومی فوق العاده غالبا به هنگام بروز تغییرات در شرکت ، مانند : برکناری یا استعفای اعضای هیئت مدیره تشکیل می گردد .

همچنین در زمان ادغام شرکت های تعاونی ، صورت جلسات ادغام شرکت ها که در مجامع عمومی فوق العاده به تصویب رسیده است به همراه مدارک مربوطه به اداره ثبت شرکت ها تحویل داده می شود .

از جمله تغییرات در شرکت تعاونی :

انحلال و تغییرات در شرکت تعاونی ، نقل و انتقال در شرکت تعاونی، جواز تغییرات در شرکت تعاونی در سراسر ایران ، تغییرنام در شرکتهای تعاونی، تغییر موضوع در شرکتهای تعاونی ، الحاق به موضوع ، تغییر آدرس در شرکتهای تعاونی ، نقل و انتقال سهام ، افزایش سرمایه در شرکتهای تعاونی ، کاهش سرمایه در شرکتهای تعاونی ، ورود شریک ،خروج شریک ،تغییر حق امضاء ، تعیین اعضای هیئت مدیره ، تعیین سمت ها…….

Cooperative have to approve any changes to be cooperative. Registration of cooperatives and changes in the registration office and cooperation cooperative must all be coordinated together. Changes in the cooperative should be done in accordance with the terms of the two series.

The highest decision-making organs of co-operatives, ordinary and extraordinary general assemblies are. When changes in the company’s extraordinary general meeting frequently, such as dismissal or resignation of board members is formed.

Including changes in the cooperative:

Liquidation and changes in the cooperative, transport in cooperatives, permits changes in cooperative throughout the country, renamed in cooperatives, change the subject in cooperatives, accession to the subject, change of address in cooperatives, transfer of shares, increase investment in cooperatives, reduce capital in cooperatives, shared entrance, exit partner, the right sign, appointment of members of the board, determining positions ……

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *