تعریف ادغام شرکت

تعریف ادغام شرکت

در فرهنگ فارسی، ادغام را فراگرفتن چیزی چیز دیگر را، در آوردن چیزی چیز دیگر را معنا کرده اند.

پس در لغت وقتی ادغام میگوییم، منظورمان یکپارچگی، یکی شدن و به هم پیوستن دو یا چند چیزاست. در زبان و ادبیات حقوقی انگلستان اگر چه برای لغت ادغام و مفاهیم مشابه یا مرتبط به آن از چند لغت استفاده میشود، اما به طور خاص بیشتر واژه Merger کاربرد دارد، زیرا وقتی بحث ادغام پیش میاید، دیدگاه حقوق تجارت، مخصوصا حقوق شرکتها و همچنین دیدگاه حقوق رقابت، در خصوص مفاهیم مرتبط با این واژه، همسان و مشابه است.

حال اگر بخواهیم به طور جزئیتر و تخصصی تر لغات و اصطالحات مرتبط با ادغام را بررسی کنیم، باید گفت تملک یک شرکت توسط شرکت دیگر، به طوری که در پایان عملیات، تنها یک شرکت یا بنگاه اقتصادی باقی بماند، ادغام نامیده میشود.

این تعریف ساده و مختصر لغت نامه حقوقی النگمن (Longman )از واژه ادغام است. برای تعریف دیگر به سراغ لغت نامه حقوقی آکسفورد میرویم، این لغت نامه میگوید: اینکه دو شرکت با اندازه مشابه، ادغام صورت گرفته است.

با یکدیگر ترکیب شوند و در نهایت یک شرکت باقی بماند در مثالی دیگر، فرهنگ حقوقی بلک (Black )را بررسی میکنیم که برای واژه ادغام، معانی مختلفی آورده است. از جمله: عمل یا رفتار ترکیب کردن، جذب یک دارایی کوچک در یک دارایی بزرگ به طوریکه هر دو اموال مزبور، مال یک شخص واحد باشد.

حقوقدان برجسته ایرانی، دکتر ربیعا اسکینی نیز در مورد ادغام بیان میدارد:ادغام دو یا چند شرکت، وقتی حاصل میشود که یا شرکتی، شرکت دیگر را امحاء و در خود حل کند یا دو یا چند شرکت در هم حل شده و شرکت دیگری از آنها به وجود آید. ادغام، موجب انحلال شرکتهایی میشود که از بین میروند بدون آن که اموال آنها تصفیه شود. در واقع، دارایی شرکتهایی که در نتیجه ادغام از بین میروند، به شرکت جدید انتقال می یابد.

اما در قوانین ایران، قانون تجارت از ادغام، تعریفی ارایه نکرده است و در الیحه قانون تجارت سال ۱۳۹۱ نیز این نقص و مشکل، همچنان الینحل باقی مانده است.

در حالیکه در الیحه قانون اصالح موادی از قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، در بند ده ماده یک،در تعریف ادغام گفته شده بود:

ادغام شرکت ، عمل حقوقی است که بر اساس آن دو یا چند شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود،شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا یک یا چند شرکت با محو شخصیت حقوقی خود، در شرکت دیگر جذب شوند.

بنابراین ادغام زمانی به وقوع می پیوندد که دو یا چند واحدی که سابقا مستقل بوده اند، تبدیل به یک واحد شود در واقع ادغام، شامل تعامالت و موافقتنامه هایی است که منجر به یکی شدن بنگاهها میشود.

در ارتباط با ادغام شرکتهای تجاری عالوه بر واژه Merger ،الفاظ و اصطالحات متنوعی در حقوق خارجی به کار برده میشود که هر کدام از آنها، دارای آثار متفاوتی هستند. این اصطالحات بیشتر به جای یکدیگر استعمال میشوند و الزم است برای تمیز موضوع، این اصطالحات تعریف شوند.

شرکت ثبتی حقوقی تکسفیر مشاور شما در  کلیه امور ثبت شرکت ،ثبت برند ،جوازتاسیس ،رتبه بندی،پروانه بهره برداری

با ما در ارتباط باشید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *